Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

iBA TDK-Lambda - Bộ chuyển Đổi DC-DC -TDK-Lambda Việt Nam

Đặc Điểm:
  • 3, 5 and 12V Inputs
  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency
Một số sản phẩm của iBA TDK-Lambda:

iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét